Krátke ohliadnutie za RestTimom v roku 2013

V Rest-time, t.j v čase po skončení školského vyučovania až do 17,00, je naším cieľom zmysluplné a hodnotné využívanie voľného času Vašich detí. Prihliadame na individuálne potreby každého žiaka a snažíme sa rešpektovať záujmy detí.

V mesiaci september sme sa zamerali na aktivity, ktoré viedli k bližšiemu spoznávaniu sa detí vzájomne i zo strany vychovávateliek, vytváraniu nových priateľstiev a vzťahov v triedach, rozvoju spolupráce a adaptácii na nové prostredie. Posledný septembrový piatok patril celoklubovej akcii nazvanej Jeseniáda. Všetky deti sa vystriedali na  štyroch stanovištiach a zhromažďovali pečiatky z každého z nich. Keď absolvovali púšťanie šarkanov, vyrobili obrázok z prírodnín, triafali šiškou a skákali do vreci, dostali sladkú odmenu.

Október bol prvým mesiacom, kedy  deti mali možnosť vybrať si v popoludňajších kluboch činnosť, o ktorú mali najväčší záujem. Kluby  začínajú o 14,30 a končia o 16,00. Vedú ich vychovávateľky a zameranie klubov sa každý týždeň mení. Ich rozpis môžete nájsť na informačnej tabuli Rest-timu na prízemí. V októbri sme sa tiež zapojili do súťaže organizovanej Malokarpatskou knižnicou v Pezinku pod názvom „Všetko, čo mám rád.“ Potešilo nás, že naša koláž perokresieb patrila v súťaži medzi ocenené.

November bol mesiacom, v ktorom sme sa opať naplno venovali klubovej činnosti v kluboch ako napr. športový, origami, dni zdravej výživy, literárno-žurnalistický, Lego klub, kadernícky klub, tvorivý a poznávací (pokusy).

Mesiac december patril kreatívnej činnosti. Spolu s deťmi sme pripravovali rôzne výrobky, ktoré ste si mohli za dobrovoľný príspevok zakúpiť počas našich vianočných trhov od 10. do 12. decembra 2013. Výťažok bude použitý na zakúpenie pomôcok a hier do oddelení Rest-timu. Všetkým Vám ďakujeme.

Fotografie, ktoré vám RestTime priblížia:
Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia