Príspevok na vzdelávanie

Našim zámerom je robiť školu inovatívne, poctivo a dobre a tento cieľ je spojený so zvýšenými nákladmi.

Prehľad finančných príspevkov spojených so štúdiom dieťaťa v CZŠ Narnia Pezinok

 • príspevok na vzdelávanie – v 3 splátkach –  15.9.; 30.11.; 28.2.
 • poplatok za spracovanie prihlášky – platí sa pri zápise – apríl
 • zápisné – jednorazový poplatok sa uhrádza pri prijatí dieťaťa do školy –  jún
 • poplatok za Rest time (školský klub detí) – platí sa v 3 splátkach, 15.9., 15.12., 15.3.
 • poplatok za stravovanie – platí sa mesačne
 • učebnice a pracovné zošity – podľa potreby v priebehu roka predpisom cez Edupage
 • školské výlety a teambuildingy ako školy v prírode, lyžiarsky výcvikový kurz, atď.- v priebehu roka

Príspevok na vzdelávanie
Náklady spojené s podporou:

 • skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu na škole v súlade s jej školským vzdelávacím programom
 • realizáciou zmysluplného vzdelávania a využívanie inovatívnych pedagogických metód a postupov,
 • podporou ďalšieho vzdelávanie učiteľov,
 • nadštandardnou výučbou anglického jazyka aj za účasti zahraničných anglicky hovoriacich učiteľov,
 • voľnočasových aktivít a mimoškolskej činnosti
 • organizovaním spoločných akcií s organizáciami podobného poslania,
 • zveľaďovaním materiálneho vybavenia a prostredia školy

nedokážeme pokryť z dotácií Ministerstva školstva a sú dôvodom, prečo je v Narnii zavedený príspevok na vzdelávanie. Ten pokrýva náklady na výchovno vzdelávací proces a tiež sa použije na podporu vyššie uvedených činností.

Financie od rodičov nechápeme ako poplatok za službu, ale ako rozhodnutie rodičov prispievať na kvalitné vzdelávanie a výchovu dieťaťa.

Výška príspevku na vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 je:

 • 2250 € ročne za prvé dieťa v Narnii
 • 1850 € ročne za druhé dieťa
 • 1200 € ročne za tretie a ďalšie dieťa

Príspevok sa uhrádza v troch splátkach
15.9. – 50% z celej výšky príspevku

30.11. – 25%

28.2. – 25%

Po prijatí dieťaťa do školy zákonní zástupcovia podpisujú Zmluvu o vzdelávaní na Cirkevnej základnej škole – Narnia. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do termínu riadneho ukončenia 8. alebo 9. ročníka základnej školy.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia