Kresťanstvo ako ponuka

Chceme byť prostredím, kde žiak nadobúda vysoký štandard vzdelania spojený s kresťanskou životnou múdrosťou, ktorá zasahuje všetky oblasti života. Chceme byť prostredím, ktoré je otvorené všetkým živým cirkevným tradíciám a dáva dôraz na osobnú vieru.

Sme si vedomí, že evanjelium je základom kresťanstva, ktoré sa prejavuje v širokej škále cirkevných denominácií. Sme si vedomí, že kresťanstvo môže žiť iba v otvorenom dialógu s inými myšlienkovými a svetonázorovými prúdmi.

Chceme byť prostredím, ktoré prijíma každého človeka ako nositeľa špecifického kultúrneho zázemia, osobitnej tradície či osobnej histórie. Bez ohľadu na svetonázorové presvedčenie, vek, rasu, národnosť, funkciu, či spoločenské postavenie chceme vytvárať v škole kultúru vzťahov postavenú na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii.

Od nikoho neočakávame zmenu presvedčenia. Naším vedomým zámerom však je, aby deti v každodennom stretávaní sa a v komunikácii so spolužiakmi, učiteľmi a rodičmi mohli objavovať, čo znamená  žiť život založený na hodnotách evanjelia Ježiša Krista. Deti sa môžu s kresťanským posolstvom stretnúť na vyučovaní i mimo neho.

Súčasťou vyučovania na cirkevnej základnej škole je v zmysle platnej legislatívy absolvovanie predmetu Náboženstvo povinným pre všetkých žiakov školy. Predmet Náboženstvo bude na CZŠ Narnia v Pezinku vyučovaný rovnako, ako na CZŠ Narnia v Bratislave, vyhýba sa jednotlivým špecifikám cirkevných denominácií a zakladá sa na spoznaní biblických príbehov a základného kresťanského učenia a etiky. Vyučovanie „rozdielov“ ponecháva zriaďovateľ školy rodičom žiakov a ich kresťanským spoločenstvám.

Podrobnejšiu predstavu o predmete Náboženstvo si môžete urobiť aj prečítaním učebných osnov a cieľov.

Medzi hlavné prvky našej vízie patria

 

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia