Spolupráca s rodičmi

IMG_1234
Chceme využiť prostredie menšieho mesta a blízkeho okolia k tomu, aby sme sa viac zamerali na budovanie školy ako učiacej sa komunity žiakov, rodičov a učiteľov.

Nepovažujeme za správne, aby škola bola priestorom, ktorý plne kontrolujú učitelia a v ktorom rodičia majú iba minimálny priestor a kompetencie. Naša škola vytvorí priestor pre rodičov, aby boli prirodzenými vzormi pre svoje deti, aby pomáhali a spolupracovali so školou a s učiteľmi v rámci vyučovania i v mimovyučovacích aktivitách. Naším snom je, aby sa rodičia mohli podieľať na plánovaní, priebehu a vo forme konzultácií aj na hodnotení školského vzdelávania. To si však vyžaduje veľkú mieru profesionality na strane učiteľa, ale aj o nič menšiu mieru ľudskej zrelosti na strane rodiča.

V každodennej práci rodičia dostávajú priestor aktívne sa zapojiť do vyučovacích i voľnočasových aktivít, ako i do vytvárania prostredia školy. Príklady zapojenia rodičov do života v škole:

Čítanie otcov

V jeden deň v týždni sa vyučovanie začína tak, že jeden z otcov detí príde do triedy a číta deťom z knihy.

Hviezda týždňa

Počas školského roku je vždy jedno dieťa počas týždňa hviezdou a úlohou rodičov je zapojiť sa do aktivít počas neho.

Prednášky pre žiakov a zapojenie sa do vyučovania

Každý z rodičov je v niečom dobrý, či už ako výborný kuchár, bankár, lekár alebo programátorka. Rodičia dostanú priestor pripraviť si prednášku pre žiakov na tému v ktorej využijú svoju odbornosť. Môžu tiež pomôcť so zorganizovaním exkurzie na svoje pracovisko.

 

Rada rodičov

Každá trieda nominuje dvoch rodičov do rady rodičov, v ktorej zastupujú rodičov v triede v diskusii s vedením školy a správnou radou školy.

Medzi hlavné prvky našej vízie patria

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia