Pedagogické inovácie

katkaslegom2Našou túžbou je všestranný rozvoj osobnosti žiaka. Chceme, aby sa žiak naučil:

 1. samostatne myslieť, a to na všetkých úrovniach revidovanej Bloomovej taxonómie vzdelávacích cieľov: zapamätať, porozumieť, aplikovať, analyzovať, hodnotiť, tvoriť;
 2. zvládnuť bežné remeselné činnosti, prevádzku a údržbu domácnosti;
 3. zvládať svoje emócie, vcítiť sa do pocitov iných ľudí, vnímať svoju príslušnosť  k miestnej komunite i celej spoločnosti, a aby na základe toho dokázal zaujať autonómne postoje a prosociálne konať.

Inovatívne pedagogické prístupy

Podoba tradičnej školy sa veľmi nezmenila od 18. storočia. Zavedenie povinnej školskej dochádzky bolo motivované potrebou sprostredkovať základnú sadu vedomostí  (napr. o tele, zdraví a hygiene) a zručností (čítať, písať, počítať). Bez tejto výbavy totiž človek už nemohol efektívne prispievať k rozvoju spoločnosti v období jej modernizácie a nebolo by možné ani prejsť od stredovekej stavovskej spoločnosti k novovekej občianskej spoločnosti. V tomto modeli školy bol učiteľ zdrojom poznania a jeho úlohou bolo sprostredkovať toto poznanie deťom. Rozšírenie verejných knižníc, príchod rozhlasu a televízie a napokon rozšírenie internetu a digitálnych technológií urobilo tento model neudržateľným. Parafrázujúc slová pedagóga Johna Deweyho môžeme povedať, že nechceme oberať deti o budúcnosť tým, že ich v súčasnom svete učíme nástrojmi typickými pre minulosť. Inovatívny pedagogický prístup teda nepovažujeme len za vhodný, ale priam za nevyhnutný.  Podporujeme inovatívne pedagogické prístupy, ktoré:

 1. umožňujú personalizáciu vzdelávania s ohľadom na individualitu žiaka;
 2. motivujú žiaka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoje učenie sa;
 3. komplexne rozvíjajú všetky domény osobnosti žiaka;
 4. umožňujú využiť digitálne technológie na modifikáciu a redefinovanie vzdelávacích cieľov primerane potrebám 21. storočia.

Budeme motivovať učiteľov k tomu, aby vo vyučovaní využívali také inovatívne pedagogické modely, ktoré tieto atribúty spĺňajú. Máme na mysli predovšetkým pedagogiku daltonského plánu, integrované tematické vyučovanie, projektové vyučovanie. Veríme, že veľmi dobré výsledky môže učiteľ dosiahnuť aj s využitím vlastnej pedagogickej tvorivosti a zavádzaním vhodných inovácií bez toho, aby nutne prijal ucelený pedagogický systém.

Tip: Neviete, čo si predstaviť pod inovatívnymi pedagogickými modelmi? Prečítajte si články o nich na portáli www.rodinka.sk:

Férová spätná väzba a hodnotenie práce žiaka

Sme presvedčení, že žiaci majú na začiatku každej periódy (napr. školského roka, polroka) vzdelávania poznať jasné ciele, ktoré majú dosiahnuť. V priebehu toho, ako sa žiak učí a ako pracuje na školských zadaniach, bude priebežne dostávať spätnú väzbu, tzv. formatívne hodnotenie. Formatívnym hodnotením bude učiteľ dávať žiakovi správy o tom, ako sa mu darí plniť stanovené ciele. Súčasťou tohto hodnotenia má byť aj pohľad na samotný proces učenia sa, na jeho efektivitu a na úsilie žiaka. Na konci školského polroka učiteľ v dialógu s rodičom a žiakom zhodnotí, do akej miery žiak splnil stanovené ciele.

Hodnotenie nebude vnímané ako odmena alebo trest. Má byť pravdivou informáciou o tom, ako žiak pracuje a ako napreduje. Má byť východiskom pre lepšie napredovanie žiaka v budúcnosti. Známka nebude dominantnou, a už vôbec nie jedinou formou hodnotenia. Mnohorakosť vzdelávacích cieľov nemožno zrozumiteľne zhodnotiť v jednej známke. Aj v hodnotení preto budeme používať najprirodzenejšiu formu ľudskej komunikácie: slová. Známky budeme používať predovšetkým vo vzťahu k obsahovým a výkonovým štandardom Štátneho vzdelávacieho programu, v zmysle platnej legislatívy Ministerstva školstva.

Ciele a náplň vyučovacích predmetov

V tradičnej škole je často vzdelávací obsah oddelený od reality života. Zbytočný dôraz sa kladie na memorovanie, pamätanie si faktov a informácií bez potreby ich vedieť reálne aplikovať a použiť. Takéto vyučovanie už pre dnešné deti nemôže byť zaujímavé ani potrebné a nie je zaujímavé ani pre nadšených učiteľov. V našej škole budeme rešpektovať obsah vyučovacích predmetov stanovený obsahovými a výkonovými štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu. Naším konečným cieľom však bude všestranný rozvoj žiakov tak, aby smeroval k nadobudnutiu kľúčových spôsobilostí pre osobný, pracovný a verejno-spoločenský život človeka v 21.storočí. Za kľúčové spôsobilosti považujeme tie, ktoré definovala expertná skupina OECD DeSeCo:

 1. interaktívne pracovať s nástrojmi na získavanie a spracovanie informácií (napr. čítať súvislé a nesúvislé texty, používať jazyk a symboly, používať technológie);
 2. žiť a pracovať v rôznorodých skupinách (napr. budovať dobré vzťahy s inými ľuďmi, pracovať v tímoch, zvládať a riešiť konflikty);
 3. autonómne konať (konať s ohľadom na širší kontext, vytvárať a realizovať svoje osobné projekty, obhajovať a presadzovať práva, záujmy, potreby a nutné limity).

Ďalšie súčasti vzdelávania

Okrem tradičného akademického vzdelávania poskytneme v našej škole dostatočný priestor aj pre:

 1. umeleckú tvorivosť – Dôležitou súčasťou ponúkaného obsahu bude rozvíjanie umeleckej tvorivosti detí, poznávanie umenia a schopnosť prejavovať sa v tejto oblasti na vyučovaní, ale aj počas voľnočasových aktivít.
 2. svet práce – Nie každé dieťa má v sebe talent na akademickú kariéru. Chceme vytvoriť priestor aj pre deti, ktoré sú praktické a majú talent na manuálnu prácu. Chceme, aby deti po skončení školy poznali seba, svoje možnosti a vedeli sa správne rozhodnúť pre svoju ďalšiu kariéru a napredovanie na strednej škole.
 3. digitálne technológie – Je nepochybné, že digitálne technológie zmenili svet a každodenný život ľudí. Chceme, aby naša škola bola prostredím, v ktorom sú digitálne technológie prirodzene včlenené. Zastávame názor, že digitálne technológie patria do rúk deťom a úlohou dospelých je naučiť ich s nimi správne narábať. Našim cieľom nie je samoúčelné zavádzanie a nadužívanie technológií.
 4. športové činnosti a činnosti v prírode – Šport má nezastupiteľnú úlohu v rozvoji osobnosti človeka. Pomáha budovať osobnú disciplínu, tímovú spoluprácu, vôľové vlastnosti a v neposlednom rade prispieva k zdravému životnému štýlu.


Medzi hlavné prvky našej vízie patria

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia