Anglický program

titl nyc

Osobitný dôraz kladieme na vzdelávanie sa v anglickom jazyku. Považujeme to za nevyhnutné v procese budovania kontaktov so svetom a zapájania sa do európskych a svetových štruktúr. Znalosť anglického jazyka umožňuje žiakom presadiť sa v náročnom spoločenskom prostredí.  Ponúkame žiakom bohatý, pravidelný styk s anglickým jazykom.

Na prvom stupni nám ide o to, aby sa žiaci nielen učili angličtinu, ale aby sa ju naučili mať radi. Snažíme sa o to, aby bolo učenie zábavným, radostným a tvorivým procesom. Vyučovanie prebieha zážitkovou formou, pričom na precvičovanie konverzácie a gramatiky sa snažíme využívať reálne situácie.

Na druhom stupni od žiakov očakávame, že budú vo väčšej miere slovnú zásobu a gramatiku aktívne používať. Chceli by sme, aby sa žiaci posunuli od jednoduchého poznania angličtiny k schopnosti fungovať v anglicky hovoriacom prostredí.

Vyučovanie prebieha v delených triedach, pričom v každom ročníku majú 2 hodiny anglického jazyka a 2 hodiny konverzácie. Hodiny anglickej konverzácie sú vyučované natívne anglicky hovoriacim učiteľom.

Čo by malo moje dieťa vedieť pred vstupom do školy?

Ak vaše dieťa prichádza do školy ako prvák, stačí ak vie čísla a farby. Toto mu postačí ako základ pre ďalšie napredovanie počas prvého ročníka školy.

Anglický jazyk na našej škole je síce vyučovaný ako cudzí jazyk, ale vyučovanie prebieha v rýchlom tempe. Ak vaše dieťa prestupuje do vyššieho ročníka, požadovaná úroveň rýchlo stúpa s ročníkom. Počas adaptačného týždňa, ktorý musí každé dieťa absolvovať ešte pred rozhodnutím o prijatí do školy, ho naši učitelia preskúšajú aj z úrovne anglického jazyka. Na základe toho odporučíme rodičom, aké ďalšie kroky sú potrebné, aby sa v dieťa zdokonalilo a nebolo na hodinách stratené. Nakoľko nie je v našich možnostiach poskytovať prestupujúcim deťom individuálny program v anglickom jazyku, môže sa stať, že na základe preskúšania učitelia anglického jazyka neodporučia prijatie do školy.

Ako dlho potrvá, kým moje dieťa začne hovoriť po anglicky?

Naša škola ma veľmi silný anglický program, napriek tomu, že anglický jazyk je vyučovaný ako cudzí jazyk (teda nie je bilingválnou školou). Ak vaše dieťa pri vstupe do školy už ovláda Anglický jazyk na dobrej úrovni, snažíme sa počas vyučovania pridávať ďalšie aktivity, ktoré mu pomáhajú zdokonaľovať sa. V každom prípade je ale celkové tempo pomalšie ako v anglicky hovoriacich materských školách alebo v bilingválnom type školy.

Naša skúsenosť nám vraví, že už po pár mesiacoch sú žiaci prvého ročníka schopní sledovať základné inštrukcie na hodinách v anglickom jazyku. Postupne na tomto budujeme a na konci prvého ročníka očakávame, že deti sa vedia pýtať základné otázky na veci ako jedlo alebo predmety v domácnosti. Pokým v prvom ročníku sa zameriavame hlavne na rozprávanie, v druhom ročníku postupne budujeme slovnú zásobu u detí a tie sa stretávajú so slovnou zásobou ako zvieratá, mesto a zároveň sa učia základom správneho písania a čítania pomocou komiksových textov. V treťom a štvrtom ročníku postupne pridávame náročnejšiu gramatiku ako minulý a budúci čas, čítanie dlhších textov. Vo štvrtom ročníku by už deti mali zvládnuť aj samostatný predmet v Anglickom jazyku. Od piateho ročníka vyššie sa deti stretávajú so stále náročnejšou gramatikou, ťažšími textami a postupne sa učia vyjadrovať sa v anglickom jazyku.

Veľa so žiakov Narnie úspešne pokračovalo v štúdiu na bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa a ďalej v štúdiu na renomovaných univerzitách vo Veľkej Británii alebo v USA.

Rozmanité štýly vyučovania

Anglický jazyk je vyučovaný tvorivo. Žiaci sa stretávajú s témami z bežného života, s obrázkami z neho a s predmetmi, aby sme zabezpečili, že anglický jazyk vedia aplikovať do bežného života. Usilujeme sa o to, aby sme žiakom pomohli získať sebadôveru v používaní angličtiny nielen na vyučovaní, ale aj v reálnom živote. Dôraz kladieme na učenie sa v kontexte, nie na memorovanie a učenie sa spamäti alebo otrocké prekladanie. Počas hodín anglického jazyka sa hovorí len po anglicky, okrem situácií, keď je treba vysvetliť náročnejšiu gramatiku.

Učebnica slúži ako odrazový mostík pre slovnú zásobu a gramatiku a okrem nej naši učitelia používajú mnohé iné zdroje, vďaka ktorým je osvojovanie si angličtiny zmysluplnejšie a trvácnejšie. Používame rôznorodé pomôcky na to, aby sme pre žiakov vytvorili jedinečné učebné prostredie, čo zahŕňa návštevy z anglicky hovoriacich krajín a účasť na rôznych projektoch a súťažiach v priebehu celého roka.

Predmety v anglickom jazyku

Aj keď nie sme bilingválnou školou, v 4. – 7. ročníku je vždy jeden vyučovací predmet vyučovaný v Anglickom jazyku. V 4. ročníku je to zvyčajne Prírodoveda – Science, v školskom roku 2017/18 je potom v 5. ročníku v Anglickom jazyku vyučovaný predmet Dejepis, v 6. ročníku predmet Informatika a v 7. ročníku predmet Hudobná výchova, toto závisí od aktuálnej skladby učiteľov na škole a ich kvalifikácie.

Medzi hlavné prvky našej vízie patria

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia