Stravovanie

Obedy v školskej jedálni pre SOŠ Komenského 27, Pezinok.

Cena za stravu

  • 1. stupeň – 2,41 eur
  • 2. stupeň – 2,52 eur

Cena zahŕňa jedlo s nápojom a zdravú desiatu.

Platba za stravné sa uhrádza vopred – bezhotovostne, číslo účtu SK63 1100 0000 0029 4100 9882. Informáciu o variabilnom symbole, stave účtu, jednotlivých predpísaných platbách nájde rodič po prihlásení sa na EDUPAGE stránku školy na http://czsnarniapk.edupage.org – v časti Komunikácia –  Platby (menu v pravom časti obrazovky). Na EDUPAGE stránke školy sa dozviete aj jedálny lístok a máte možnosť odhlásiť si stravu.

Upozorňujeme aj na výbornú smartfónovú aplikáciu pre EDUPAGE pre platformu Android ako aj iOS, viac info na http://mobile.edupage.org/.

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred do 14:00. Prihlásiť sa na stravu je možné len deň vopred do 14:00. Oboje výlučne cez EDUPAGE stránku školy. 

V prípade konania školskej akcie odhlásenie zo stravy zabezpečí škola.

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe alebo neprítomnosti v škole. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani iná náhrada neposkytuje.

Formulár ziadost o vratenie preplatku.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia