Projekt Modernejšia výučba

ESF je hlavným európskym nástrojom na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom získať prácu (alebo lepšiu prácu), začleňovať znevýhodnených ľudí do spoločnosti a zabezpečovať spravodlivejšie životné príležitosti pre všetkých.
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01, http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/

V školskom roku 2017/18 sme sa uchádzali o nenávratný finančný príspevok  v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší  financovanej z OP Ľudské zdroje (prioritná os Vzdelávanie) a boli sme úspešní s projektom Modernejšia výučba.

Naša základná škola používa tieto finančné prostriedky na vytvorenie pracovných miest školského psychológia, špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľov. Títo špecialisti môžu pomôcť pri aktivitách prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov našej základnej školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia