Cirkev bratská

Zriaďovateľom cirkevných základných škôl Narnia v Bratislave, v Pezinku a Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa v Bratislave je účelové zariadenie Združenie škôl C.S.Lewisa, ktoré ustanovil Zbor Cirkvi bratskej so sídlom na Cukrovej ulici 4 v Bratislave. Účelové zariadenie spravuje v spolupráci so zborom Kaplnka Cirkvi bratskej v Bratislave a Kazateľskou stanicou Cirkvi bratskej vo Svätom Jure. Vzájomné vzťahy a prepojenia medzi školami sú bližšie vysvetlené na podstránke Združenie škôl C.S. Lewisa.

Cirkev bratská v Slovenskej republike je jednou z menších evanjelikálnych cirkví, ktoré pôsobia na Slovensku.Pochádza pôvodne z Jednoty bratskej, ktorej  posledným biskupom bol Ján Ámos Komenský. Rovnako ako on, i my Cirkev chápeme ekumenicky. Každú cirkev, ktorá verí vo veľkonočné evanjelium, vo vtelenie Boha v Ježišovi Kristovi, v spásu cez jeho smrť a vzkriesenie, vnímame ako súčasť jediného celku. Sme iba jeho maličkou čiastkou. V rozmanitosti kresťanských tradícii nevidíme len poľutovaniahodnú roztrieštenosť, ale i požehnané bohatstvo.

Za školami Narnia v Bratislave a v Pezinku stoja Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave a Kazateľská stanica tohto zboru vo Svätom Jure. Viac o Cirkvi bratskej a jednotlivých spoločenstvách sa dozviete na ich webových stránkach.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia