Prostredie prijatia

zabavaChceme, aby sa každý žiak cítil ako dôležitá súčasť komunity triedy i celej školy bez ohľadu na jeho kultúrne, etnické a sociálne zázemie. Chceme podporovať vytváranie zdravých vzťahov medzi žiakmi. Každý žiak je jedinečnou bytosťou s individuálnymi charakteristikami.

Neexistuje priemerný žiak, a preto vyučovanie zamerané na priemerného žiaka v konečnom dôsledku nevyhovuje nikomu. Každý žiak je však schopný sa učiť a napredovať.

Naším cieľom je pomôcť každému žiakovi dosiahnuť jeho osobné maximum. Budeme sa usilovať porozumieť učebným štýlom našich žiakov, budeme sledovať všetky typy ich inteligencie. 

Rešpektujeme špeciálne výchovné a vzdelávacie potreby žiakov a vynasnažíme sa zabezpečiť v našej škole kvalitný špeciálnopedagogický a psychologický servis. Jedinečnosť žiaka sa však neprejavuje len na vyučovaní. Chceme, aby aj cez prestávky a počas mimovyučovacích aktivít každý z nich vnímal slobodu v tom, že môže vysloviť a prejaviť svoj názor a položiť otázky, ktoré ho trápia v dôvere, že ich budeme brať vážne.

Zároveň si uvedomujeme, že jedno prostredie v škole môže byť mimoriadne podporujúce pre niektoré a naopak, veľmi zaťažujúce pre deti s inými potrebami. Preto dopredu upozorňujeme, že pre deti s výnimočným nadaním nemusíme vždy vedieť vytvoriť prostredie, ktoré zodpovedá ich talentu. Naopak, sú prípady detí, keď dôrazy školy – sloboda, zodpovednosť, budovanie sociálnych zručností sú pre deti príliš zaťažujúce a naša škola pre nich nie je vhodným prostredím. Sú to hlavne autistické deti. Podobne, náš intenzívny jazykový program môže byť nad možnosťami detí s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Hranicou komfortného prostredia žiakov, za ktorú už nemožno ísť, je komfortné prostredie iných – spolužiakov, učiteľov, školskej komunity.

Medzi hlavné prvky našej vízie patria

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia