Rest Time

Poplatok za RestTime (RsT), čiže školský klub detí je 30 eur mesačne.

Platba za RsT sa uhrádza vopred – bezhotovostne, číslo účtu SK96 1100 0000 0029 2089 9927.  Informáciu o variabilnom symbole, stave účtu, jednotlivých predpísaných platbách nájde rodič po prihlásení sa na EDUPAGE stránku školy na http://czsnarniapk.edupage.org – v časti Komunikácia –  Platby (menu v pravom časti obrazovky). Pri platbe vždy uvádzajte Špecifický symbol 19002.

Upozorňujeme aj na výbornu smartfónovú aplikáciu pre EDUPAGE pre platformu Android ako aj iOS, viac info na http://mobile.edupage.org/.

Poplatok je potrebné uhradiť podľa platobného predpisu na EDUPAGE s nastaveným intervalom platieb. V prípade krátkodobej neprítomnosti dieťaťa v RsT sa zaplatený poplatok nevracia. V prípade dlhodobej neprítomnosti (tri týždne a viac) je možné na žiadosť rodiča vrátiť alikvotnú časť poplatku. Nárok na pobyt v RsT majú len deti s uhradeným poplatkom. Pri ostatných deťoch sa predpokladá, že školu opúšťajú v prípade deti prvého až piateho ročníka do 15 minút po skončení vyučovania v sprievode zodpovednej osoby. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka môžu odísť aj bez sprievodu, ale tiež majú povinnosť opustiť priestory školy (vrátane školského areálu) do 15 minút po skončení vyučovania.

Nakoľko štát neposkytuje na túto službu pre deti v 6.X a 7.X žiadne financie, škola nezabezpečuje Rest Time tak ako ho definuje štát, teda „Školský klub detí“. Pre deti v týchto ročníkoch je bežné, že chodia domov hneď po skončení vyučovania. Rozumieme, že v prípade našej školy to pre niektoré z detí môže byť komplikované a preto pre poskytujeme bezpečné miesto v podobe tzv. „Klubovne“. Túto vedie poverený vychovávateľ a je k dispozícii žiakom každý deň po vyučovaní do 16:00. Rodič sa môže rozhodnúť nasledovne – prihlási dieťa do Klubovne trvalo a bude platiť mesačný paušál vo výške 30 eur. Druhá možnosť je zakúpiť si jednorazový vstup do klubovne v hodnote 2 eurá. Táto možnosť je našou snahou vyhovieť deťom, ktoré potrebujú zostať v Klubovni len občas. V Klubovni budú mať deti voľný program, môžu si čítať, učiť sa, pripravovať na vyučovanie, hrať sa hry. Pre pobyt v Klubovni platí pre deti Školský poriadok. Deti, ktoré nie sú v Rest Time alebo sa nezaregistrujú v daný deň v Klubovni musia v zmysle školského poriadku opustiť priestory školy do 15 minút po skončení vyučovania (vrátane areálu) a škola za ne nenesie zodpovednosť v prípade úrazu. V prípade, že máte záujem o Klubovňu na báze mesačného paušálu, kontaktujte nás na tajomnik@narniapk.sk . Ak máte záujem o občasnú Klubovňu, dieťa neprihlasujte, bude si môcť zakúpiť jednorazový vstup priamo v Klubovni. Dieťa zaregistrované pre daný deň v Klubovni sa po dohode s príslušným vychovávateľom môže zapájať aj do ďalších aktivít Rest Time.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia