Naša vízia

Titulka O nas
Základnou hodnotou, okolo ktorej sa rozvíja celá sieť dôrazov a pedagogických nástrojov, je dieťa ako jedinečné Božie stvorenie.

Chceme, aby sa žiak v škole stretol predovšetkým:

  • s prostredím prijatia, podpory a bezpečia – aby chodil do školy rád, budoval si tu vzťahy, ktoré ho budú napĺňať šťastím a spokojnosťou, uvedomoval si svoju jedinečnosť  a nadobúdal zdravé sebavedomie založené na adekvátnom sebapoznaní a sebaprijatí; dôležitými piliermi takéhoto prostredia je
    • budovanie školy ako učiacej sa komunity žiakov, učiteľov a rodičov,
    • otvorenosť deťom s akýmkoľvek kultúrnym, etnickým a sociálnym zázemím,
    • systematická práca s deťmi so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  • s aktívnym učením pre život – aby nebol prázdnou nádobou, ktorú učiteľ v škole napĺňa, ale osobnosťou, ktorá sa v škole rozvíja, objavuje nové vedomosti,  učí sa učiť v prostredí, v ktorom bude žiť a pracovať,
  • so zmysluplným vzdelávacím obsahom – záleží nám na tom, aby obsah vzdelávania bol prepojený so životom. Dôraz kladieme na dôležité poznatky a pojmy, pomocou ktorých možno porozumieť svetu. Budeme kultivovať životné zručnosti, samostatné  myslenie a tvorivosť detí. Umožníme deťom osvojiť si anglický jazyk ako bránu ku kultúrnemu bohatstvu sveta. Pomôžeme im zvoliť si vhodne budúcu profesionálnu dráhu.
  • s kresťanstvom – pretože veríme, že práve ono ponúka unikátny a stáročiami overený systém hodnôt, v centre ktorého stojí ako ústredná hodnota láska.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia