Narnijská univerzita 16.11.2013 – Veronika Sinová: Ako pracovať s deťmi so ŠVVP

seminar sinovaPozývame vás na seminár „Ako pracovať s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami„, ktorý sa bude konať 16.11.2013 (v sobotu) o 10:00 v priestoroch CZŠ Narnia Pezinok v rámci série seminárov Narnijská univerzita.

Seminár je určený dospelým a počas seminára nebude zabezpečená starostlivosť o deti. Chceme vás preto poprosiť o pochopenie a účasť na seminári bez detí. Aby sme vedeli pripraviť správnu miestnosť, prosíme vás o registráciu cez stručný formulár.

Vstupné dobrovoľné pre rodičov CZŠ Narnia, pre ostatných návštevníkov odporúčame vstupné 2 eurá.

O seminári:

V bežnej základnej škole v súvislosti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami najčastejšie hovoríme o žiakoch s vývinovými poruchami učenia (teda dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia). Avšak závažnejším problémom, ako samotné poruchy učenia, sú ich následky na osobnosť dieťaťa, ktoré je proti ich prejavom viac-menej bezmocné.  Keďže sprievodným znakom vývinových  porúch učenia je často hyperaktivita, nepozornosť a deficity kognitívnych funkcii (oslabené zrakové a sluchové vnímanie, oslabené pamäťové procesy, nedostatočná automatizácia, ťažkosti v grafomotorike, pomalé pracovné tempo), tieto deti sú označované za nevychované, slabo prospievajúce a sú považované za menej bystré a menej chápavé. Neustále napomínanie, absencia úspechu a opakované negatívne hodnotenie v nich vyvolávajú zníženú motiváciu,  vedú k znižovaniu ich sebavedomia a sebadôvery a k budovaniu negatívneho vzťahu ku škole. Pri správnom (teda láskavom a individuálnom) prístupe sú však tieto deti schopné obrovských pokrokov, či už čo sa týka školského výkonu alebo rozvíjania ich skrytých daností.

Rovnako dôležité je včasné odhalenie problémov a diagnostikovanie vývinových porúch učenia – čím skôr sú problémy identifikované  a porucha učenia dia­gnostikovaná, tým má žiak väčšiu šancu na jej reedukáciu, a tým aj predpoklad na väčšiu školskú úspešnosť. V prvom rade však treba mať na pamäti, že úspešné osvojovanie školských vedomostí a zručností je podmienené odolnosťou voči záťaži, schopnosťou sústrediť sa a emocionálnou stabilitou dieťaťa. Predpokladom úspešnej adaptácie na školský režim je teda zrelosť centrálnej nervovej sústavy. Zrenie CNS ovplyvňuje lateralitu, rozvoj motorickej a senzorickej koordinácie, je predpokladom k rozvoju zrakovej a sluchovej percepcie. Dosiahnutie takého stupňa vývinu (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktorý dáva predpoklad pre školskú úspešnosť dieťaťa, nazývame školská zrelosť.  Spoločne s Komenským tak môžeme konštatovať, že:  „Na dobrém počátku všechno záleží.“

Seminár bude mať teoretickú aj praktickú časť, pomôže rodičom lepšie sa zorientovať v tejto oblasti, pochopiť svoje deti a pracovať s nimi pri príprave na vyučovanie a učení sa. Rodičia budú mať možnosť prakticky si vyskúšať niektoré techniky a aktivity, ako pomôcť svojim deťom.

O prednášajúcom:

Veronika Sinová je špeciálna pedagogička, ktorá pôsobí na CŽS Narnia v Bratislave.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia