Učitelia

Na Cirkevnej základnej škole Narnia v Pezinku v školskom roku 2017/18 pôsobia:

Roman Baranovič

Vyštudoval učiteľstvo matematiky a informatiky na UK v Bratislave. V roku 2001 obhájil rigoróznu prácu na tému Internet v škole. Dlhodobo sa venuje problematike využívania digitálnych technológií vo vyučovaní. Od 1. augusta 2013 je riaditeľom CZŠ Narnia Bratislava a Pezinok.

Miroslava Petrakovičová

Vyštudovala UK v Bratislave. Vo svojej praxi postupne pôsobila 12 rokov v materskej škole a 12 rokov na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Je doktorkou pedagogiky, má dlhoročné skúsenosti s využívaním inovatívnych pedagogických metód ako Integrované tematické vyučovanie a Daltonský plán. Viac o jej názoroch na učenie si môžete prečítať v rozhovore na portáli Rodinka.sk.  V Narnii v Pezinku je triednou učiteľkou ôsmakova súčasne je zástupkyňou pre vedenie pobočky.

Jana Ježíšková

Vyštudovala učiteľstvo 1.stupňa na UKF v Nitre. Vo svojej záverečnej práci sa venovala tvorivosti vo vyučovaní, ktorá ju naďalej sprevádza nielen v školskom prostredí. Je otvorená inovatívnym metódam a verí, že nielen ona deti mnohému naučí, ale aj ju deti veľa naučia svojou bezprostrednosťou a nekonečnou fantáziou. Je triednou učiteľkou druhákov.

Ivana Juranová

Študovala na Pedagogickej akadémií v Modre. Jej snom od detstva bola práca s deťmi. Motivovala ju jej hendikepovaná sesternica, ktorá jej do života vniesla veľa skúsenosti. Pracuje v Rest Time, kde chce deti pomocou komunitných kruhov, tvorením a hrami viesť k samostatnosti a zodpovednosti k samému seba a ľudom v ich okolí. V Narnii pracujem ako vychovávateľka 2,5 roka. Od septembra je vychovávateľka druhákov.

Katarína Gottschallová

Vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na UK v Bratislave. Vyše 20 rokov pracovala ako učiteľka na ZŠ Fándlyho v Pezinku. V Narnii pôsobí druhý rok. Zaujali ju inovatívne metódy ako je Daltonský plán a možnosť využívať alternatívne metódy vo vyučovacom procese. Jej motiváciou v povolaní učiteľky je láska k deťom, preto sa snaží pozitívne ovplyvňovať hlavne ich školský život. Tento školský rok učí prvákov.

Miroslava Andelová

Študovala na Pedagogickej a kultúrnej akadémií v Modre. Pochádza z učiteľskej rodiny a tak mala vždy blízky vzťah k deťom. Práca s deťmi ju motivuje. Šesť rokov pracovala na ZŠ Fándlyho v Pezinku ako vychovávateľka. V Narnií pôsobí už štvrtý rok ako Leader Rest Time. Je kreatívna po pohybovej, výtvarnej, hudobnej alebo dramatickej stránke. Je vychovávateľka prvákov.

Daniela Ďuríková

Po ukončení rodičovskej dovolenky si doplnila vzdelanie na Pedagogickej akadémii v Modre v odbore “Učiteľstvo materských škôl a výchovavateľstvo”. Doteraz sa stretávala s najmenšími deťmi v MŠ, kde sa veľa naučila. Je rada že dostala šancu učiť aj školákov. Má rada kreativitu, ktorou chce obohatiť deti. Je výchovavateľka štvrtákov.

Magdalena Benkova

Magdaléna Benková

Vyštudovala UK v Bratislave. Po ukončení štúdia napísala rigoróznu prácu na tému Šikanovanie na škole. Trinásť rokov pracovala ako učiteľka na 1. stupni, z toho 5 rokov učila na základnej škole Narnia v Bratislave a 1 rok v Narnii Pezinok.  Má rada tvorivú prácu s deťmi a rada sa učí nové veci. Za svoj učiteľský úspech pokladá to, ak sa dieťa naučí byť tímovým hráčom v triede a zvládne životné zručnosti, ktoré sa v danom ročníku deti učia. V tomto školskom roku sa do Narie vrátila z materskej dovolenky a bude triednou učiteľkou štvrtákov.

Ivona Križanová

Vyštudovala sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na PdF Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej záverečnej práci sa venovala zážitkovej pedagogike a výchove zážitkom. V júni 2016 ukončila Doplnkové pedagogické štúdium prácou na tému Daltonský plán, ktorého zavádzanie do praxe považuje za významný prínos pre rozvoj žiakov. V súčasnosti sa ďalej vzdeláva na PdF Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom programe “Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie”. V Narnii Pezinok pôsobí štvrtý rok, je učiteľkou piatakov.

Beáta Šošovičková

Po skončení Strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach pracovala ako učiteľka MŠ a vychovávateľka. Neskôr študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave odbor liečebná pedagogika, so špecializáciou na arteterapiu. Po škole pracovala ako liečebný pedagóg, ergoterapeut a trénerka pamäťového tréningu so seniormi. V Narnii v Pezinku pracuje od začiatku založenia školy ako vychováteľka v Rest Time a tento rok  bude pracovať ako asistentka učiteľov.

Zdenka Charbulová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, odbor psychológia – dejepis. Absolvovala kurz Filiálnej terapie. Učí piaty rok, z toho tri roky pôsobila na ZŠ v Častej. Baví ju sprevádzať deti výchovnovzdelávacou cestou a sledovať ich premeny a rast v mnohých oblastiach. Rada pracuje so živým materiálom, ktorým školská trieda plná jedinečných bytostí, jednoznačne je. V Narnii učí dejepis a občiansku výchovu. Je triednou učiteľkou šiestakov.

Robert Barok

Vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Dlhodobo sa venuje výchove mládeže v športovom klube STO Svätý Jur ako kvalifikovaný tréner. V spomínanom športovom klube hrá aj ako aktívny hráč stolného tenisu. V Narnii učí slovenský jazyk a telesnú výchovu. Je triednym učiteľom ôsmakov.

Lucia Pullmanová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v odbore dejepis, občianska výchova a etická výchova. Od ukončenia štúdia pôsobila na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Má rada prácu s deťmi. V tomto školskom roku je vychovávateľka tretiakov.

Zuzana Machalová

Vyštudovala učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie na FMFI UK v Bratislave a obhájila rigoróznu prácu v odbore počítačová grafika. Má skúsenosti s učením matematiky aj informatiky na základnej škole, na gymnáziu, aj na vysokej škole. Verí, že matematika môže byť zaujímavou pre každého. V Narnii učí matematiku a informatiku. Je triednou učiteľkou siadmakov.

Martina Vrobelová

Ukončila bakalárske štúdium sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na PdF TU v Trnave. Od roku 2015 pôsobí v Narnii Pezinok ako vychovávateľka. Má rada tvorivú prácu s deťmi, pričom sa teší z ich spontánnosti a úprimnosti. Martina je vychovávateľkou šiestakov.

Tatiana Sroková

Študovala na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, učiteľstvo fyzika – chémia. Už počas vysokej školy intenzívne študovala angličtinu a neskôr ju začala aj učiť. Myslí si, že práve kombinácia svetového jazyka a prírodovedných predmetov je aj pre žiakov veľkým prínosom. Preto sa už niekoľko rokov venuje uplatňovaniu metódy CLIL najmä vo vyučovaní fyziky, a spolupracovala so svojimi študentmi na niekoľkých medzinárodných projektoch.

Adriana Mokrá

Študovala na prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Pôsobila 12 rokov ako učiteľka matematiky a biológie na základnej a vysokej škole, 11 rokov ako lektorka anglického jazyka. V Narnii v Pezinku učí učiť matematiku a biológiu.  Jej cieľom je viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť.

Denisa Džuganová

Vyštudovala učiteľstvo biológie a chémie na Trnavskej univerzite v Trnave. V Narnii učí chémiu, biológiu a telesnú výchovu. Je triednou učiteľkou siedmakov.

Anna Steinerová

Vyštudovala psychológiu na UK v Bratislave. Na pracoviskách Dialóg, Inštitút detskej reči a Rozštepové centrum sa diagnosticky, terapeuticky a poradensky venovala deťom s vývinovými poruchami, poruchami reči a učenia. Počas niekoľkých rokov práce na projekte rozvoja rodičovských zručností pracovala pre Slovenský výbor UNICEF s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pri práci s deťmi sa snaží pomôcť dieťaťu objavovať a rozvíjať jeho silné stránky. V Narnii pracuje ako školský psychológ, má na starosti vedenie špeciálneho tímu.

Prazdna foto

Beáta Aštaryová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v odbore psychológia – biológia a špeciálnu pedagogiku so zameraním na poradenstvo. Pracovala ako špeciálna pedagogička v súkromnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. V Narnii v Pezinku pôsobí ako špeciálny pedagóg. Podieľa sa na výučbe detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (deti s poruchami učenia, poruchami pozornosti, s hyperaktivitou, poruchami správania, narušenou komunikačnou schopnosťou) a poskytuje poradenstvo rodičom a pedagógom.

Lenka Pavčová

Vyštudovala vysokú školu v odbore podnikový manažment. Už počas štúdia vedela, že by radšej pracovala v školstve, ktoré ju vždy lákalo. Niekoľko rokov učila angličtinu deti aj dospelých. Počas materskej dovolenky si doplnila pedagogické vzdelanie v Bratislave. V Narnii pracuje ako asistentka pre deti so špeciálno výchovno vzdelávacími potrebami hlavne na hodinách angličtiny.

Monika Mitanová

Vyštudovala sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na PdF UK v Bratislave. Pracuje v misijej organizácii Hlas pre Krista, kde sa venuje aktivitám s deťmi i dospelými. V Narnii je zodpovedná za rozvoj hodnotového programu a vyučovanie predmetu Náboženská výchova.

Prazdna foto

Natália Luptáková

Pracuje v občianskom združení Scripture Union Slovakia, kde sa venuje publikačnej činnosti, organizovaniu táborov a iných aktivít pre deti a mládež. Venuje sa vzdelávaniu dobrovoľníkov a školí pracovníkov s deťmi. Venuje sa hlavne rozvoju kreativity. Pre CZŠ Narnia v Bratislave vypracovala osnovy vyučovania Náboženskej výchovy pre prvý stupeň, kde tento predmet učí 7 rokov. V Narnii v Pezinku učí náboženstvo.

Petra Bachmayerová

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, neskôr začala pracovať v Hlase pre Krista ako misijný pracovník. V Narnii vyučuje prvákov a druhákov náboženstvo.

Ingrid Nemčeková

Vyštudovala Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojej záverečnej práci sa zaoberala rozvíjaním tvorivosti pomocou dramatickej výchovy. V štúdiu pokračovala vo Veľkej Británii na Univerzity of London v odbore tanec. V Londýne pôsobila na základných školách ako asistentka učiteľa a pracovala s deťmi so špeciálnymi potrebami. Venovala sa aj dobrovoľníckej práci s deťmi formou tanečných a športových krúžkov. Neskôr v Edinburgu vyučovala  na školách a komunitných centrách tanec. V Narnii učí anglický jazyk 1.-4. ročník.

Abigail Kratzat

Študovala na Roberts Wesleyan College v Rochesteri, v štáte New York. Počas štúdia sa venovala práci s deťmi v cirkevnom zbore a tiež pracovala ako asistentka na škole pre deti so špeciálnymi potrebami. Po skončení štúdia v roku 2013 prišla pracovať ako lektorka anglického jazyka do Narnie v Bratislave a o rok neskôr do Pezinka.

Michaela Ihring

Vyštudovala učiteľstvo psychológie a anglického jazyka a literatúry na pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Následne absolvovala dvojročné špecializačné štúdium zo školskej psychológie na katedre psychológie filozofickej fakulty UK. Pôsobila na osemročnom gymnáziu Tilgnerova v Bratislave, kde učila anglický jazyk, psychológiu, anglickú a americkú literatúru. Tiež tam pôsobila ako školský psychológ. Na práci s deťmi si váži prijatie , zvedavosť, tvorivosť a hravosť. V Narnii učí anglický jazyk na druhom stupni a je triednou učiteľkou šiestakov.

Daniela Belavy

Daniela pochádza z Austrálie, na Slovensku žije viac ako 2 roky.  Po absolvovaní strednej školy študovala vývoj mládeže v Tabor College v Melbourne. Vysokoškolské štúdium ukončila na “Australian Institute of Profesionálnych Poradcov”. Získala aj diplom z angličtiny ako druhého jazyka.  V súčasnosti sa vo svojom voľnom čase venuje deťom pri zdokonaľovaní sa v anglickom jazyku. Na Narnii učí predmet Konverzácia v anglickom jazyku.

Jana Jantová

Vyštudovala kulturológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od ukončenia školy sa venuje výučbe cudzích jazykov (angličtina/španielčina). Žila a vyučovala v Mexiku. Žiakom sa snaží sprostredkovať krásy iných kultúr. V Narnii učí španielčinu.

Peter Kárpáty

Vyštudoval geografiu a biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, na Humboldt-Universität zu Berlin a Paris-Lodron Universität v Salzburgu, kde si rozširoval výberovo aprobáciu o environmentalistiku a hospodárske vedy. Začínal na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach ako vedecký pracovník, školiteľ záverečných prác a referent oddelenia dekanátu pre zahraničné vzťahy. Pôsobil aj ako projektový manažér, vedúci pracovník a novinár. Okrem pedagogických aktivít pôsobí ako vedúci konzultant a projektový manažér v súkromnej sfére. V Narnii pôsobí od školského roka 2015/2016 ako učiteľ geografie na II. stupni.

Zuzana Šicková

Vyštudovala výtvarnú výchovu a francúzsky jazyk na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, študovala dejiny umenia vo Francúzsku a estetiku na UKF v Nitre. Doktoranské štúdium ukončila z odboru Didaktika výtvarného umenia na Pedagogickej Fakulte UK. Okrem vlastnej výtvarnej tvorby sa venuje ochotníckemu divadlu. Chce viesť deti  k tvorbe, kde je výtvarný proces rovnako dôležitý ako samotný výsledok. V Narnii učí  na II. stupni výtvarnú výchovu.

Nikola Vorelová

Ukončila Pedagogickú fakultu na Univerzite Komenskeho v Bratislava v júni 2017. Študovala odbor očiteľstvo občianskej výchovy a učiteľstvo psychológie. Aktuálne vyučuje na Základnej umeleckej škole vo Svätom Jure literátno-dramatický odbor. Divadlo a umenie je jej veľkým koníčkom. Venuje sa mu od svojich 10 rokov. Okrem učenia dramatického odboru zároveň i hráva v ochotníckom divadle. Na Narnii pracuje ako tajomníčka.

Barbora Vorlíčková

Vyštudovala Fakultu architektúry STU a nadstavbové štúdium Built Heritage Conservation and Development, pracovala v Múzeu mesta Bratislavy- Antická Gerulata. S kamarátkou založila občianske združenie Poznávaj a tvor!, pre ktoré aj pracuje. Má dve deti a žije vo Svätom Jure. V Narnii pracuje ako technicko-hospodársky pracovník a súčasne sa stará o zveľaďovanie interiéru a exteriéru školy.

Prazdna foto

Katka Ivančíková

Vyštudovala učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Svoje učiteľské a jazykové zručnosti si 8 rokov zdokonaľovala na základných školách v Londýne prácou s deťmi s poruchami učenia ale aj nadanými deťmi. V učiteľskom povolaní vidí nádej na ešte krajší zajtrajšok detí a s nimi aj všetkých nás. V súčasnosti je na materskej dovolenke.

Prazdna foto

Petra Klementovičová

Vyštudovala učiteľstvo pre prvý stupeň na UK v Bratislave. V záverečnej práci kvalifikačného štúdia sa zaoberala tým, ako učiť deti stratégie učenia sa. Má 12 rokov pedagogickej praxe, 6 rokov v pozícii zástupkyne riaditeľa ZŠ. Verí, že pre každé dieťa je dôležité rozvíjať svoj potenciál v atmosfére prijatia a bezpečia. Chce deti viesť k tvorivosti, samostatnosti a zodpovednosti. V súčasnosti je na materskej dovolenke.

Prazdna foto

Jayne Rybánska

Jayne pochádza zo severu Anglicka, kde vyštudovala učiteľstvo prvého stupňa a teológiu na University of Ripon and York St John. Po skončení štúdia pracovala šesť rokov ako učiteľka v Anglicku, kde učila v prvákov a druhákov. V roku 2004 sa presťahovala do Bratislavy. V CZŠ Narnia v Bratislave pracovala 8 rokov a z toho tri roky viedla Oddelenie anglického jazyka, učila anglickú konverzáciu a gramatiku na prvom aj na druhom stupni. V Narnii v Pezinku učila anglickú konverzáciu a náboženstvo v anglickom jazyku, viedla Oddelenie anglického jazyka. V súčasnosti je na materskej dovolenke.

Veronika Adamová

Vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň na KU v Ružomberku. Po ukončení štúdia napísala rigoróznu prácu o rozvoji pohybových zručností detí a atestačnú prácu o práci detí s pomôckami. Učí 11 rokov. Rada pracuje rôznymi alternatívnymi metódami. Sama sa tiež rada učí a skúša nové veci. Je presvedčená, že dieťa, ktoré sa počas učenia zabáva, sa naučí oveľa viac. Chce deti učiť vzájomnému rešpektu, otvorenej komunikácií a spolupráci. V súčasnosti je na materskej dovolenke.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia