Učitelia

Na Cirkevnej základnej škole Narnia v Pezinku v školskom roku 2019/20 pôsobia:

Roman Baranovič

Vyštudoval učiteľstvo matematiky a informatiky na UK v Bratislave. V roku 2001 obhájil rigoróznu prácu na tému Internet v škole. Dlhodobo sa venuje problematike využívania digitálnych technológií vo vyučovaní. Od 1. augusta 2013 je riaditeľom CZŠ Narnia Bratislava a Pezinok.

Miroslava Petrakovičová

Vyštudovala UK v Bratislave. Vo svojej praxi postupne pôsobila 12 rokov v materskej škole a 12 rokov na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Je doktorkou pedagogiky, má dlhoročné skúsenosti s využívaním inovatívnych pedagogických metód ako Integrované tematické vyučovanie a Daltonský plán. Viac o jej názoroch na učenie si môžete prečítať v rozhovore na portáli Rodinka.sk.  V Narnii v Pezinku je triednou učiteľkou ôsmakova súčasne je zástupkyňou pre vedenie pobočky.

Ivana Škrípová

Študovala na Pedagogickej akadémií v Modre. Jej snom od detstva bola práca s deťmi. Motivovala ju jej hendikepovaná sesternica, ktorá jej do života vniesla veľa skúsenosti. Pracuje v Rest Time, kde chce deti pomocou komunitných kruhov, tvorením a hrami viesť k samostatnosti a zodpovednosti k samému seba a ľudom v ich okolí. V Narnii pracujem ako vychovávateľka 2,5 roka. Od septembra je vychovávateľka tretiakov.

Katarína Gottschallová

Vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na UK v Bratislave. Vyše 20 rokov pracovala ako učiteľka na ZŠ Fándlyho v Pezinku. V Narnii pôsobí druhý rok. Zaujali ju inovatívne metódy ako je Daltonský plán a možnosť využívať alternatívne metódy vo vyučovacom procese. Jej motiváciou v povolaní učiteľky je láska k deťom, preto sa snaží pozitívne ovplyvňovať hlavne ich školský život. Tento školský rok učí druhákov.

Miroslava Andelová

Študovala na Pedagogickej a kultúrnej akadémií v Modre. Pochádza z učiteľskej rodiny a tak mala vždy blízky vzťah k deťom. Práca s deťmi ju motivuje. Šesť rokov pracovala na ZŠ Fándlyho v Pezinku ako vychovávateľka. V Narnii pôsobí už štvrtý rok ako Leader Rest Time. Je kreatívna po pohybovej, výtvarnej, hudobnej alebo dramatickej stránke. Je vychovávateľka druhákov.

Daniela Ďuríková

Po ukončení rodičovskej dovolenky si doplnila vzdelanie na Pedagogickej akadémii v Modre v odbore „Učiteľstvo materských škôl a výchovavateľstvo“. Doteraz sa stretávala s najmenšími deťmi v MŠ, kde sa veľa naučila. Je rada že dostala šancu učiť aj školákov. Má rada kreativitu, ktorou chce obohatiť deti.

Magdalena Benkova

Magdaléna Benková

Vyštudovala UK v Bratislave. Po ukončení štúdia napísala rigoróznu prácu na tému Šikanovanie na škole. Trinásť rokov pracovala ako učiteľka na 1. stupni, z toho 5 rokov učila na základnej škole Narnia v Bratislave a 1 rok v Narnii Pezinok. Má rada tvorivú prácu s deťmi a rada sa učí nové veci. Za svoj učiteľský úspech pokladá to, ak sa dieťa naučí byť tímovým hráčom v triede a zvládne životné zručnosti, ktoré sa v danom ročníku deti učia. V tomto školskom roku je triednou učiteľkou piatakov.

Ivona Križanová

Vyštudovala sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na PdF Trnavskej univerzity v Trnave. Zaujíma sa o alternatívne pedagogické smery, Daltonský plán považuje za významný prínos pre rozvoj osobnosti žiakov. Venuje sa zážitkovej pedagogike a výchove zážitkom. Pracovala aj ako lektorka anglického jazyka. V lete 2018 ukončila štúdium primárnej pedagogiky na PdF Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ju kvalifikovalo vyučovať žiakov 1. stupňa základnej školy. V Narnii Pezinok pôsobí šiesty rok a veľmi sa teší, že môže na ceste poznávania sveta sprevádzať našich prvákov.

Beáta Šošovičková

Po skončení Strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach pracovala ako učiteľka MŠ a vychovávateľka. Neskôr študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave odbor liečebná pedagogika, so špecializáciou na arteterapiu. Po škole pracovala ako liečebný pedagóg, ergoterapeut a trénerka pamäťového tréningu so seniormi. V Narnii v Pezinku pracuje od začiatku založenia školy ako vychovávateľka v Rest Time a tento rok  bude pracovať ako asistentka učiteľov.

Zdenka Charbulová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, odbor psychológia – dejepis. Absolvovala kurz Filiálnej terapie. Učí piaty rok, z toho tri roky pôsobila na ZŠ v Častej. Baví ju sprevádzať deti výchovnovzdelávacou cestou a sledovať ich premeny a rast v mnohých oblastiach. Rada pracuje so živým materiálom, ktorým školská trieda plná jedinečných bytostí, jednoznačne je. V Narnii učí dejepis a občiansku výchovu. Je triednou učiteľkou siedmakov.

Lucia Pullmanová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v odbore dejepis, občianska výchova a etická výchova. Od ukončenia štúdia pôsobila na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Má rada prácu s deťmi. V tomto školskom roku je triednou učiteľkou tretiakov.

Zuzana Machalová

Vyštudovala učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie na FMFI UK v Bratislave a obhájila rigoróznu prácu v odbore počítačová grafika. Má skúsenosti s učením matematiky aj informatiky na základnej škole, na gymnáziu, aj na vysokej škole. Verí, že matematika môže byť zaujímavou pre každého. V Narnii učí matematiku a informatiku. Je triednou učiteľkou ôsmakov.

Martina Vrobelová

Ukončila bakalárske štúdium sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na PdF TU v Trnave. Od roku 2015 pôsobí v Narnii Pezinok ako vychovávateľka. Má rada tvorivú prácu s deťmi, pričom sa teší z ich spontánnosti a úprimnosti. Martina je vychovávateľkou šiestakov.

Tatiana Sroková

Študovala na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, učiteľstvo fyzika – chémia. Už počas vysokej školy intenzívne študovala angličtinu a neskôr ju začala aj učiť. Myslí si, že práve kombinácia svetového jazyka a prírodovedných predmetov je aj pre žiakov veľkým prínosom. Preto sa už niekoľko rokov venuje uplatňovaniu metódy CLIL najmä vo vyučovaní fyziky, a spolupracovala so svojimi študentmi na niekoľkých medzinárodných projektoch.

Adriana Mokrá

Študovala na prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Pôsobila 12 rokov ako učiteľka matematiky a biológie na základnej a vysokej škole, 11 rokov ako lektorka anglického jazyka. V Narnii v Pezinku učí učiť matematiku a biológiu.  Jej cieľom je viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť.

Anna Steinerová

Vyštudovala psychológiu na UK v Bratislave. Na pracoviskách Dialóg, Inštitút detskej reči a Rozštepové centrum sa diagnosticky, terapeuticky a poradensky venovala deťom s vývinovými poruchami, poruchami reči a učenia. Počas niekoľkých rokov práce na projekte rozvoja rodičovských zručností pracovala pre Slovenský výbor UNICEF s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pri práci s deťmi sa snaží pomôcť dieťaťu objavovať a rozvíjať jeho silné stránky. V Narnii pracuje ako školský psychológ, má na starosti vedenie špeciálneho tímu.

Prazdna foto

Beáta Aštaryová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v odbore psychológia – biológia a špeciálnu pedagogiku so zameraním na poradenstvo. Pracovala ako špeciálna pedagogička v súkromnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. V Narnii v Pezinku pôsobí ako špeciálny pedagóg. Podieľa sa na výučbe detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (deti s poruchami učenia, poruchami pozornosti, s hyperaktivitou, poruchami správania, narušenou komunikačnou schopnosťou) a poskytuje poradenstvo rodičom a pedagógom.

Monika Mitanová

Vyštudovala sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na PdF UK v Bratislave. Pracuje v misijej organizácii Hlas pre Krista, kde sa venuje aktivitám s deťmi i dospelými. V Narnii je zodpovedná za rozvoj hodnotového programu a vyučovanie predmetu Náboženská výchova.

Natália Luptáková

Pracuje v občianskom združení Scripture Union Slovakia, kde sa venuje publikačnej činnosti, organizovaniu táborov a iných aktivít pre deti a mládež. Venuje sa vzdelávaniu dobrovoľníkov a školí pracovníkov s deťmi. Venuje sa hlavne rozvoju kreativity. Pre CZŠ Narnia v Bratislave vypracovala osnovy vyučovania Náboženskej výchovy pre prvý stupeň, kde tento predmet učila 7 rokov. V Narnii v Pezinku učí náboženstvo a vedie biblický krúžok.

Petra Bachmayerová

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, neskôr začala pracovať v Hlase pre Krista ako misijný pracovník. V Narnii vyučuje prvákov a druhákov náboženstvo.

Ingrid Nemčeková

Vyštudovala Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojej záverečnej práci sa zaoberala rozvíjaním tvorivosti pomocou dramatickej výchovy. V štúdiu pokračovala vo Veľkej Británii na Univerzity of London v odbore tanec. V Londýne pôsobila na základných školách ako asistentka učiteľa a pracovala s deťmi so špeciálnymi potrebami. Venovala sa aj dobrovoľníckej práci s deťmi formou tanečných a športových krúžkov. Neskôr v Edinburgu vyučovala  na školách a komunitných centrách tanec. V Narnii učí anglický jazyk 1.-4. ročník.

Abigail Hudec

Študovala na Roberts Wesleyan College v Rochesteri, v štáte New York. Počas štúdia sa venovala práci s deťmi v cirkevnom zbore a tiež pracovala ako asistentka na škole pre deti so špeciálnymi potrebami. Po skončení štúdia v roku 2013 prišla pracovať ako lektorka anglického jazyka do Narnie v Bratislave a o rok neskôr do Pezinka.

Michaela Ihring

Vyštudovala učiteľstvo psychológie a anglického jazyka a literatúry na pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Následne absolvovala dvojročné špecializačné štúdium zo školskej psychológie na katedre psychológie filozofickej fakulty UK. Pôsobila na osemročnom gymnáziu Tilgnerova v Bratislave, kde učila anglický jazyk, psychológiu, anglickú a americkú literatúru. Tiež tam pôsobila ako školský psychológ. Na práci s deťmi si váži prijatie , zvedavosť, tvorivosť a hravosť. V Narnii učí anglický jazyk na druhom stupni a je triednou učiteľkou siedmakov.

Jana Jantová

Vyštudovala kulturológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od ukončenia školy sa venuje výučbe cudzích jazykov (angličtina/španielčina). Žila a vyučovala v Mexiku. Žiakom sa snaží sprostredkovať krásy iných kultúr. V Narnii učí španielčinu.

Prazdna foto

Anna Konkoľová

Jej detským snom bolo stať sa učiteľkou. Povzbudená touto túžbou vyštudovala odbor Učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a história na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Hneď po nástupe do praxe cítila, že urobila správne. Celý život verí, že všetko, čo sa na každom kroku dozvedáme a učíme, sa dá navzájom skĺbiť a premietnuť aj do praktického života. Áno, aj tá gramatika! 🙂

Prazdna foto

Katarína Horániová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, odbor sociálna práca.Vo svojom voľnom čase sa ako dobrovoľník zúčastňuje aktivít s deťmi a mladými ľuďmi. V Narnii pracuje ako tajomníčka.

Barbora Vorlíčková

Vyštudovala Fakultu architektúry STU a nadstavbové štúdium Built Heritage Conservation and Development, pracovala v Múzeu mesta Bratislavy – Antická Gerulata. S kamarátkou založila občianske združenie Poznávaj a tvor!, pre ktoré aj pracuje. Má dve deti a žije vo Svätom Jure. V Narnii pracuje ako technicko-hospodársky pracovník a súčasne sa stará o zveľaďovanie interiéru a exteriéru školy.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia