Učitelia v Modre

Veronika Adamová

Vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň na KU v Ružomberku. Po ukončení štúdia napísala rigoróznu prácu o rozvoji pohybových zručností detí a atestačnú prácu o práci detí s pomôckami. Učí 11 rokov. Rada pracuje rôznymi alternatívnymi metódami. Sama sa tiež rada učí a skúša nové veci. Je presvedčená, že dieťa, ktoré sa počas učenia zabáva, sa naučí oveľa viac. Chce deti učiť vzájomnému rešpektu, otvorenej komunikácií a spolupráci. V Narnii Modra bude v školskom roku 2018/19 učiteľkou prvákov.

 

Etela Malíková

Narodila sa na Slovensku, ale ako dieťa emigrovala do Kanady. Svoje študentské roky strávila na Univerzite Britskej Kolumbie vo Vancouveri. V roku 2010 sa vrátila na Slovensko, kde vyučovala anglický jazyk na základnej škole v Budmericiach. Po skončení materskej dovolenky sa venovala súkromnej výučbe angličtiny pre deti aj dospelých. Inšpiruje ju práca s deťmi, a tak vedie aj krúžky angličtiny v MŠ a na ZŠ v Modre kde aj žije. Jej silnou stránkou je výučba hravou formou s dôrazom na konverzáciu. V Narnií v Modre bude učiť angličtinu.

 

 

Eva Dolníková

Od čias dospievania viedla deti v pravidelných aktivitách prepojených na farnosť a komunitu v obci Dubová. Po absolvovaní Pedagogickej a sociálnej akadémie v Trnave si doplnila bakalárske vzdelanie na KU v Ružomberku o odbor Náuka o rodine. Po dlhoročnej práci ako učiteľka materskej školy v detskej ozdravovni na Bielej skale zakotvila ako vychovávateľka v Narnii. Miluje detskú zvedavosť a hľadanie ciest k spoločne strávenému času s deťmi, ktorý je pre všetky strany v znamení rešpektu a záujmu. V Modre bude pracovať ako vychovávateľka prvákov.

 

Monika Brezinová

Po skončení Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach a vysokoškolského štúdia Učiteľstva pre prvý stupeň ZŠ na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, získala štvorročnú prax na základnej škole Alexandra Dubčeka v Bratislave. Jej kroky potom smerovali do IT sektora. Popri práci začala venovať svoju pozornosť dôležitosti pohybu pre deti a ich zdravý vývin. Práci s detským pohybom by sa chcela venovať hlbšie aj v budúcnosti. V Narnií v Modre bude oporou v prípade potreby suplovania za  triednu učiteľkou prvákov.

 

Mariana Kratochvílová

Vyštudovala UK v Bratislave a šesťročné postgraduálne štúdium v psychoterapii, ktoré ukončila zápisom do zoznamu psychoterapeutov SPS. Ako psychoterapeutka a sociálna pedagogička pracuje od roku 2005 v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie BA III. Práca s deťmi, šikanou a sociálno-patologickými javmi ju viedla k túžbe, aby Modra mala základnú školu, ktorá má zdravé a správne fungovanie detí a triednych kolektívov zakotvené vo svojich základných princípoch. Možnosť takejto školy prišla v podobe CZŠ Narnia. V Modre pracuje ako koordinátorka pre CZŠ Narnia Modra.

 

Špeciálny tím

Členovia špeciálneho tímu a členovia vedenia CZŠ Narnia Pezinok sú rovnako aj súčasťou Modranského učiteľského tímu.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia