Rest Time

Poplatok za RestTime (RsT), čiže školský klub detí je 25 eur mesačne.

Platba za RsT sa uhrádza vopred – bezhotovostne, číslo účtu SK96 1100 0000 0029 2089 9927.  Informáciu o variabilnom symbole, stave účtu, jednotlivých predpísaných platbách nájde rodič po prihlásení sa na EDUPAGE stránku školy na http://czsnarniapk.edupage.org – v časti Komunikácia –  Platby (menu v pravom časti obrazovky). Pri platbe vždy uvádzajte Špecifický symbol 18002.

Upozorňujeme aj na výbornu smartfónovú aplikáciu pre EDUPAGE pre platformu Android ako aj iOS, viac info na http://mobile.edupage.org/.

Poplatok je možné zaplatiť aj polročne (125 eur, celoročne 250 eur). V prípade krátkodobej neprítomnosti dieťaťa v RsT sa zaplatený poplatok nevracia. V prípade dlhodobej neprítomnosti (tri týždne a viac) je možné na žiadosť rodiča vrátiť alikvotnú časť poplatku. Nárok na pobyt v RsT majú len deti s uhradeným poplatkom. Pri ostatných deťoch sa predpokladá, že školu opúšťajú v prípade deti prvého až piateho ročníka do 15 minút po skončení vyučovania v sprievode zodpovednej osoby. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka môžu odísť aj bez sprievodu, ale tiež majú povinnosť opustiť priestory školy (vrátane školského areálu) do 15 minút po skončení vyučovania.

Pre deti v 6.X a 7.X škola nezabezpečuje Rest Time tak ako ho definuje štát, teda “Školský klub detí”. Pre deti v týchto ročníkoch je bežné, že chodia domov hneď po skončení vyučovania. Rozumieme, že v prípade našej školy to pre niektoré z detí môže byť komplikované a preto pre ne plánujeme zabezpečiť bezpečné miesto v podobe tzv. “Klubovne”. Túto vedie poverený vychovávateľ a je k dispozícii žiakom každý deň po vyučovaní do 16:00. Rodič sa môže rozhodnúť nasledovne – prihlási dieťa do Klubovne trvalo a bude platiť mesačný paušál vo výške 25 eur. Druhá možnosť je zakúpiť pre dieťa bodový pass v hodnote 10 eur, ktorý bude platný na 5 vstupov do Klubovne. Táto možnosť je našou snahou vyhovieť deťom, ktoré potrebujú zostať v Klubovni len občas. V Klubovni budú mať deti voľný program, môžu si čítať, učiť sa, pripravovať na vyučovanie, hrať sa hry. Pre pobyt v Klubovni platí pre deti Školský poriadok. Deti, ktoré nie sú v Rest Time alebo sa nezaregistrujú v daný deň v Klubovni musia v zmysle školského poriadku opustiť priestory školy do 15 minút po skončení vyučovania (vrátane areálu) a škola za ne nenesie zodpovednosť v prípade úrazu. V prípade, že máte záujem o Klubovňu na báze mesačného paušálu, prihláste dieťa prihláškou do RestTime, ktorú dostanete spolu s prihláškou na stravu. Ak máte záujem o občasnú Klubovňu, dieťa neprihlasujte, bude si môcť zakúpiť Pass priamo v Klubovni alebo na sekretariáte. Dieťa zaregistrované pre daný deň v Klubovni sa po dohode s príslušným vychovávateľom môže zapájať aj do ďalších aktivít Rest Time.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia