Trieda Modra – novinka v šk. roku 2018/19

V školskom roku otvára CZŠ Narnia v Modre jednu prvácku triedu, ktorá bude úzko prepojená s CZŠ Narnia v Pezinku. Trieda bude umiestnená v budove Strednej odbornej školy pedagogickej na Sokolskej ulici v Modre. V súčasnosti predpokladáme, že v nasledujúcom školskom roku budú v Modre lokalizované triedy prvého a druhého ročníka s tým, že v tom ďalšom školskom roku, teda od tretieho ročníka by už deti chodili do budovy v Pezinku. Znamená to, že deti zostanú so svojimi spolužiakmi vo svojom kolektíve, ktorý ako celok zmení miesto z Modry na Pezinok.

Škola plánuje v budúcnosti pomôcť pri pravidelnom rannom a poobedňajšom presune detí medzi Modrou a Pezinkom.

Trieda v Modre sa bude učiť podľa klasického narnijského školského vzdelávacieho programu. Vyučovanie bude zabezpečovať skúsená pani učiteľka Veronika Adamová, ktorá na Narnii v Pezinku pracovala od roku 2014, vychovávateľkou bude pani vychovávateľka Eva Dolníková, tiež skúsená vychovávateľka s dvojročným pôsobením v Pezinku.

Anglický program bude rovnaký ako je na škole v Pezinku, vyučovať ho bude pani učiteľa Etela Malíková. Viac o učiteľoch, ktorí budú v triede v Modre pôsobiť nájdete na samostatnej podstránke.

Všetko o filozofii školy nájdete na našej webstránke v časti O škole. Technické informácie nájdete na podstránke Technické informácie o triede v Modre.

Okrem toho, čo bude zhodné s pezinskou narniou bude tu aj niekoľko špecifík vychádzajúcich z podmienok v Modre:

Regionálna výchova

Veríme, že poznanie špecifík regiónu, v ktorom dieťa vyrastá, je dôležité pre jeho pocit spolupatričnosti k svojej komunite. Prináša ochotu chrániť a rozumieť jedinečnosti a unikátnosti vlastnej krajiny a okolia.

Zároveň veríme, že dieťa sa cíti mimo školských lavíc, aj v prírode, kde práve svoj región najlepšie spoznáva a môže si jeho aktivity a charakteristiky zažiť.
Narnia v Modre je zasadená medzi vinohrady a vinohradníctvo je kľúčom k mnohým cenným špecifikám nášho regiónu. Každý ročník lokalizovaný v Modre absolvuje regionálnu výchovu zameranú na vinohradníctvo. Predmetu venujú deti štyri piatky v školskom roku. Záznamy o priebehu jednotlivých dní sa môžete dozvedieť po tom, čo ich deti absolvujú, na facebooku školy v Modre.

V budúcnosti rozšírime regionálnu výchovu o ďalšie špecifiká.

Krúžky

Prvý ročník základnej školy je veľkým zlomom v živote dieťaťa. Začína dráhu bytosti zodpovednej za svoje vedomosti, ich kvalitu a hĺbku. Prvý ročník je začiatok púte, ktorá končí až nástupom do zamestnania. Popri tom sa dieťa zoznamuje so svojím triednym kolektívom, to ako sa v ňom bude cítiť sa bude premietať aj do sile jeho chute spoznávať nové veci.

Veríme, že prvý rok v škole je náročným pre dieťa aj bez toho, aby popri škole zažívalo získavanie prídavných zručností či znalostí, k čomu vo väčšine prípadov krúžky vedú. No ešte viac veríme, že k tomu, aby sa aby sa deti cítili na vyučovaní dobre, sa musia poznať. Len v atmosfére dôvery sa môže dieťa plne sústrediť na prijímanie nových vedomostí. K zblíženiu detí pomáha, aby sa zžívali v nezmenenej zostave po škole tak, ako sa zažívajú na vyučovaní.

Preto v prvom ročníku ponúkame mimoškolskú činnosť vždy celému triednemu kolektívu a snažíme sa vybrať takú, ktorá nebude prinášať pre deti novú záťaž.
Od druhého ročníka vyvesíme vždy v septembri ponuku krúžkov na webe školy, v ktorej budeme reflektovať záujem rodičov o jednotlivé typy krúžkov.

V budúcom roku budeme ponúkať prvákom cvičenie Pilates pre celý triedny kolektív, ktoré sa bude konať raz do týždňa.

V prípade, ak by sa rodič rozhodol samostatne prihlásiť dieťa na mimoškolské aktivity, má v blízkosti školy hneď niekoľko možností. V pešej blízkosti funguje ZUŠ Modra, gymnázium s lezeckou stenou a Kultúrne centrum, kde nacvičuje v poobedňajších hodinách detský folklórny súbor Magdalénka.

Narnijská univerzita v Modre

CZŠ Narnia sa snaží, aby škola nebola miestom pre rast len detí ale ponúka príležitosti na vlastný rast aj rodičom.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia