Informácie pre rodičov CZŠ Narnia Pezinok zo dňa 4.9.2013

Ako sme avizovali, upresňujeme platobné údaje pre platbu za stravu v školskej jedálni a ŠKD – Rest Time a prinášame niektoré ďalšie informácie.

Stravovanie:

Obedy v školskej jedálni pre SOŠ Komenského 27, Pezinok.

Cena za stravný lístok: 1,45 eur (do zabezpečenia dotácie, následne sa upraví podľa výšky dotácie). Stravné lístky deťom 1. – 4. ročníka spravujú vychovávateľky, v 5. ročníku deti samostatne.

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred – bezhotovostne, číslo účtu 2920899927/1100.

Variabilný symbol – rodné číslo dieťaťa. Špecifický symbol – 13001.

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné do 7:30 ráno. Prihlásiť sa na stravu je možné len deň vopred do 12:00. Oboje výlučne mailom na adresu obedy@narniapk.sk alebo zaslaním sms správy na číslo 0911 788 755. Iný spôsob odhlásenia nebude akceptovaný.  V sms alebo maili uvediete meno a priezvisko dieťaťa, triedu, dátumový rozsah na odhlásenie.

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe alebo neprítomnosti v škole. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani iná náhrada neposkytuje.

Školský klub detí – Rest Time:

Poplatok za RsT je 20 eur mesačne. Poplatok sa uhrádza vopred – bezhotovostne, číslo účtu 2920899927/1100.

Variabilný symbol – rodné číslo dieťaťa, špecifický symbol 13002.

Poplatok je možné zaplatiť aj polročne (100 eur, celoročne 200 eur). V prípade krátkodobej neprítomnosti dieťaťa v RsT sa zaplatený poplatok nevracia. V prípade dlhodobej neprítomnosti (tri týždne a viac) je možné na žiadosť rodiča vrátiť alikvotnú časť poplatku. Nárok na pobyt v RsT majú len deti s uhradeným poplatkom.

Organizácia rána:

Zrejme sme nedostatočne vysvetlili, že ranný opening, ktorý sa začína o 8:10 je súčasťou vyučovania. Chceme vás preto poprosiť, aby deti boli v škole najneskôr o 8:00. Nakoľko vstup detí do tried a ich pobyt na chodbe na prízemí počas ranného openingu pôsobí rušivo, budú vstupné dvere na chodbe na prízemí od 8:05 do 8:25 uzamknuté a oneskorenci budú musieť počkať vo vestibule školy na ich otvorenie. Domnievame sa, že posunutím začiatku vyučovania na 8:10 sme vytvorili dostatočný priestor pre rodičov na dopravu detí do školy. Chceme vás tiež poprosiť, aby ste nesprevádzali deti vyšších ročníkov do tried. Našou pedagogickou metódou je výchova detí k samostatnosti a k tomu patrí aj schopnosť dieťaťa pripraviť sa samostatne v triede na vyučovanie.

Plenárne a triedne stretnutia rodičov:

Nakoľko škola začína, považujeme za potrebné zvolať Plenárne a triedne stretnutia rodičov. Tieto sa uskutočnia nasledovne

  • v stredu 11.9.2013 o 16:30 – Plenárne stretnutie rodičov v jedálni SOŠ Komenského 27, Pezinok
  • v stredu 11.9.2013 o 17:15 – Triedne stretnutia rodičov v triedach školy.

Cieľom plenárneho stretnutia je poskytnúť vám informácie o fungovaní školy a tiež dať vám priestor na položenie otázok adresovaných manažmentu školy. Cieľom Triednych stretnutí je vytvoriť priestor pre triednych učiteľov informovať vás bližšie o svojich zámeroch a cieľoch a tiež vzájomnej spolupráci. Tešíme sa na stretnutie s vami.

English Club

Krúžková činnosť sa naplno rozbehne od prvého októbrového týždňa a presnejšie informácie o krúžkoch pre vás pripravujeme. Už od budúceho týždňa začne fungovať English Club každý utorok a štvrtok od 14:00 do 17:00 v našich priestorov v Učebni Anglického jazyka. English Club zabezpečuje externý partner – Súkromná škôlka Benjamin a je určený pre deti, ktoré už ovládajú základy angličtiny (úroveň angličtiny bude na začiatku otestovaná). English Club vedie skúsená americká lektorka a je zameraný na obohacovanie slovnej zásoby, čítanie a písanie v angličtine, konverzácie v angličtine a drámu. Priestor pre English Club poskytujeme externému partnerovi v snahe vyhovieť požiadavke našich rodičov a pobyt v English Clube považujeme za pobyt mimo ŠKD – Rest Time. Cena za English Club – 10 mesiacov je 1500 eur. Ďalšie informácie vám poskytne náš partner zastúpený rodičom pani Zuzanou Tatárovou, kontakt 0907 761 624, office@preschool.sk.

Ďalšie informácie:

  • Ospravedlňujeme sa za chýbajúce šatňové skrinky, tieto boli objednané v júni s predpokladanou dodávkou v auguste, ale dodávateľ nám neskôr posunul termín dodávky. Ten bol tento týždeň opätovne potvrdený na piatok 6.9.2013.
  • Ospravedlňujeme sa za nefungujúcu pevnú telefónnu linku, pracujeme na jej sfunkčnení s predpokladaným termínom od 9.9.2013.
  • Vzdelávacie poukazy rozdáme žiakom budúci týždeň.
  • Záujem o dokúpenie ďalšej kartičky do priestorov školy nás zaskočil, objednali sme ich a budeme ich predávať zrejme budúci týždeň.
  • Žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka budú mať v týždni od 16. – 20. septembra možnosť zúčastniť sa Školy v prírode, ďalšie informácie a prihlášku rozdáme deťom.
  • Chceme vás upozorniť, že v týždni od 28.10. do 2.11. 2013 sú jesenné prázdniny a v škole (platí to ako pre Narniu BA tak aj pre Narniu PK) sa neučí. Oficiálne prázdniny vyhlásené Ministerstvom školstva trvajú od stredy 30.10. do 2.11., v pondelok a utorok 28.10. a 29.10. bude vyhlásené riaditeľské voľno a učitelia sa zúčastňuje dvojdňového interného vzdelávania (tzv. inservice training day).
  • Stále platí vyhlásená zbierka na spoločenské hry, športové potreby a LEGO pre školu a Rest Time. Ak máte tieto doma nepoužívané alebo obohrané a pre deti už nezaujímavé, radi ich využijeme v škole. Zbierka trvá do konca týždňa, budúci týždeň plánujeme podľa jej výsledkov zakúpiť nové. Rovnako stále platí zbierka na knihy.
  • Ak máte pekné fotografie zo slávnostného otvorenia školy, budeme radi, ak nám ich sprístupníte.

Veríme, že prvé dni v škole sa páčili vám aj vaším deťom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia